Облік доходів (витрат) банку


Правила бухгалтерського обліку процентних і комісійних доходів та витрат банку затверджено постановою Правління Національного банку України від 25.09.97 за № 316 зі змінами, затвердженими постановою Правління НБУ від 07.12.2000 № 472. Цілком очевидно, що вони базуються на прин­ципах нарахування та відповідності.

Так, статті доходів і витрат за принципом нарахування обліко­вуються й оцінюються на момент реалізації активу або в міру на­дання послуг. У цьому самому періоді вони відображаються в обліку без урахування факту отримання або сплати коштів.

За принципом відповідності витрати та доходи, пов'язані з цими витратами, мають відображуватися в бухгалтерському об­ліку в одному звітному періоді.

Ці принципи застосовуються за таких умов:

· фінансовий результат операції, пов'язаний з наданням (отри­манням) послуг, може бути досить точно оцінений:

· дохід або витрати спричиняють виникнення реальної забор­гованості (дебіторської — у разі доходу та кредиторської — у ра­зі витрат).

Якщо за 2-3 останні дні місяця неможливо визначити точну суму доходу за браком необхідних даних, то її необхідно врахува­ти в перші дні наступного місяця до дати подання місячного ба­лансу, відповідно до порядку формування коригуючих проведень.

У разі невиконання цих умов принципи нарахування та відпові­дності застосовують у межах принципу обережності, згідно з яким неприпустиме як перебільшення вартості активів або доходів бан­ку, так і недооцінка його зобов'язань і витрат. Банк має визначати доходи від наданої послуги, якщо є впевненість в отриманні цих доходів, з обов'язковим урахуванням витрат, пов'язаних із надан­ням такої послуги; в іншому разі беруть до уваги лише витрати, доходи враховуватимуться за їх фактичного отримання.

У разі неотримання платежу протягом семи календарних днів, після обумовленого угодою строку, заборгованість за нарахова­ними доходами вважається простроченою, про що в обліку вико­нується запис:

Д-т рахунка "Прострочені нараховані доходи"

К-т рахунка "Нараховані доходи".

За невпевненості банку щодо погашення заборгованості фік­сується факт її визнання сумнівною, а в системі фінансового об­ліку здійснюються бухгалтерські проведення з урахуванням ха­рактеру операції, за якою виконувалось нарахування доходів:

Д-т рахунка 1780 "Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями"

Д-т рахунка 2480 "Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами"

Д-т рахунка 3589 "Сумнівна заборгованість за іншими нара­хованими доходами"

К-т рахунка "Прострочені нараховані доходи".

За умови визнання заборгованості сумнівною без попередньо­го відображення на рахунках "Прострочені нараховані доходи" кредитуються відповідні рахунки "Нараховані доходи".

Зазначені рахунки сумнівних заборгованостей (1780, 2480, 3589) надалі дебетуються в кореспонденції з відповідними ра­хунками класу 6 "Доходи" під час виконання операцій з нараху­вання доходів, визнаних сумнівними щодо отримання.

У разі часткового або повного погашення контрагентом сум­нівної заборгованості за нарахованими процентними доходами, що обліковувалися на рахунках сумнівних нарахованих доходів, виконується таке бухгалтерське проведення:

Д-т рахунків "Поточний рахунок клієнта" або "Кореспондент­ський рахунок банку в НБУ"

К-т рахунків 1780 "Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями"; 2480 "Сумнів­на заборгованість за нарахованими доходами за операція­ми з клієнтами"; 3589 "Сумнівна заборгованість за інши­ми нарахованими доходами".

Під час розрахунку суми процентів (за кредитними та депози­тними договорами) ураховується перший день і виключається останній день контракту. Дати початку та закінчення контракт}' визнаються за дати валютування.

У разі нарахування процентів за звітний місяць останній день місяця треба включати до розрахунків (крім випадків, коли звітна дата є датою закінчення операції).

Існують різні варіанти визначення кількості днів для розра­хунку процентів, зокрема:

метод "факт / факт" (фактична кількість днів у місяці та році);

метод "факт / 360" (фактична кількість днів у місяці, але умовно в році — 360);

метод "30 / 360" (умовна кількість днів у місяці — 30, у році — 360).

Наведемо деякі правила обліку доходів та витрат.

1 Проценти та прирівняні до них комісії мають облікову­ватися регулярно, не рідше одного разу на місяць, незалежно від періодичності розрахунків, яку зазначено в угоді з контр­агентом.

2 У кінці кожного місяця (або щодня — з рішення банку) ви­конуються такі бухгалтерські записи.

За нарахування доходів:

Д-т рахунка "Нараховані доходи"

К-т рахунка "Доходи".

За нарахування витрат:

Д-т рахунка "Витрати"

К-т рахунка "Нараховані витрати".

За отримання коштів:

Д-т поточного рахунка клієнта (або кореспондентського ра­хунка банку)

К-т рахунка "Нараховані доходи".

За сплати коштів:

Д-т рахунка "Нараховані витрати"

К-т рахунка клієнта (або кореспондентського рахунка банку).

За отримання коштів авансом:

Д-т рахунка клієнта (або кореспондентського рахунка банку)

К-т рахунка "Доходи майбутніх періодів".

У кінці кожного місяця на суму, що її відносять до звітного періоду:

Д-т рахунка "Доходи майбутніх періодів"

К-т рахунка "Доходи".

За сплати коштів авансом:

Д-т рахунка "Витрати майбутніх періодів"

К-т рахунка клієнта (або кореспондентського рахунка банку).

У кінці кожного місяця на суму, що її відносять до звітного періоду:

Д-т рахунка "Витрати"

К-т рахунка "Витрати майбутніх періодів".

Для обліку доходів використовують рахунки класу 6; вит­рат — класу 7. Дебіторська та кредиторська заборгованість за нарахованими доходами та витратами обліковується на рахунках класів 1-3.

Рахунки класів 6 і 7 (розділи, групи) за назвами максимально наближені до показників звіту про прибутки та збитки. На балан­сових рахунках 4-го порядку обліковуються цілком конкретні види доходів.

Наприклад:

· Рахунок 6024 "Процентні доходи за кредитами суб'єктам гос­подарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями";

· Рахунок 6043 "Процентні доходи за кредитами в інвестицій­ну діяльність фізичним особам".

Як бачимо, уже сама назва рахунка визначає, який вид доходів необхідно обліковувати на ньому. Аналогічний підхід викорис­тано і щодо рахунків нарахованих доходів. Більше того, склада­ючи бухгалтерські записи щодо нарахування доходів, необхідно стежити за відповідністю записів стандартним назвам рахунків доходів.

Наприклад, проводиться відображення в обліку операції з нарахування доходів на кредити суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями. Отже, до уваги бере­мо відповідний рахунок класу 2, а саме: рахунок 2048 "Нарахо­вані доходи за кредитами суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями".

В обліку ця операція відображається записом:

Д-т рахунка 2048

К-т рахунка 6024.

Відповідно, нараховані доходи на кредити в інвестиційну дія­льність фізичним особам обліковуються на рахунку 2218, що за назвою відповідає рахунку 6043.

Зрозуміти такий зв’язок украй важливо__________________ відповідність сум нарахованих доходів та фактичних доходів за їх­німи видами в системі фінансового обліку. Те саме стосується ра­хунків витрат (класу 7) та рахунків нарахованих витрат (класів 1 і 2).

Усі господарські операції, здійснені банком за звітний період, мають бути відображені у звітності цього періоду. Такі операції як переоцінювання, нарахування, рух резервів, розрахунок пода­тків та інших обов'язкових платежів істотно впливають на фінан­совий результат звітного періоду.

Як правило, ці операції виконуються в останній робочий день місяця. З різних причин банк може не встигнути провести їх ре­зультати на рахунках бухгалтерського обліку, що призводить до неповноти інформації на щоденному файлі № 01 "Дані про зали­шки на рахунках". Тому Національним банком України (поста­нова Правління від 10.09.98 за № 358) визначено порядок формування коригувальних проведень, що здійснюються банками, з метою забезпечення реальної фінансової звітності.

Коригувальне проведення здійснюється за умови, що подія. зміст якої воно відображає, стосується операції, фактично прове­деної у звітному періоді або відображеної в балансі банку на кі­нець попереднього місяця.

Визначено такі принципи здійснення коригувальних проведень:

їх виконують після звітного місяця в перші дні наступного місяця, але до дати подання файла № 02 "Дані про обороти та за­лишки на рахунках";

їх відображають в балансі банку на день фактичного вико­нання проведення;

у виписці з особового рахунка коригувальні проведення по­казують окремою групою, відокремленою незаповненим рядком після проведень поточного дня. У виписці поточного дня додат­ково зазначається місяць, за який проводиться коригування. Ана­логічно виокремлюються коригувальні проведення і в меморі­альному ордері, який підписують виконавець, головний бухгал­тер або його заступник.

Наприклад, виписка з особового рахунка може мати такий вигляд:

МФО

Рахунок

Назва

Банку

030701 (дата

Поточного

Дня)

06 (місяць, за який

Проводиться коригу-

Вання)

170601 (дата остан-

Нього проведення на

Цьому рахунку)

Банки щоденно роздруковують список коригувальних прове­день, який надалі підшивається разом з іншими документами, що стосуються таких проведень. У документах дня їх підшивають окремою групою.

Банки щомісяця ведуть накопичувальні реєстри коригуваль­них проведень, які згодом використовують для формування фай­ла № 02 (включають Б обороти звітного місяця).

Термін зберігання документів такий самий, як меморіальних і касових документів дня (згідно з переліком документів Націо­нального банку України, затвердженим постановою Правління НБУ від 23.12.96 за № 327 та начальником Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України 05.12.96).

Банки можуть установлювати власний порядок здійснення ко­ригувальних проведень, але за правилами та рахунками, визначе­ними згаданою постановою. При цьому банк контролює прави­льність здійснення коригувальних проведень.

Для здійснення коригувань використовують такі рахунки:

балансові рахунки "Нараховані доходи" та "Прострочені на­раховані доходи":

1208 1218 1418 1428 1448 1508 1518 1528 2008 2018 2028 2038 2048 2058 2068 2078 2108 2118 2208 2218 3108 3118 3208 3218 3570 3578 3904

1509 1519 1529 2029 2039 2049 2059 2069 2079 2109 2119 2209 2219 3119 3219 3579

балансові рахунки "Нараховані витрати":

1308 1318 1328 1608 1618 1628 2518 2528 2548 2558 2568 2608 2618 2628 2638 3308 3328 3668 3670 3678 3905

рахунки групи 351 "Дебіторська заборгованість за господар­ською діяльністю банку";

рахунки групи 352 "Розрахунки щодо податків та обов'яз­кових платежів";

рахунки групи 361 "Кредиторська заборгованість за госпо­дарською діяльністю банку";

рахунки групи 362 "Розрахунки щодо податків та обов'язко­вих платежів";

рахунки неамортизованого дисконту:

1416 1426 1446311632163306

рахунки неамортизованої премії:

1417 1427 1447 3117 3217 3307

рахунки резервів:

1490 1491 1590 1591 1790 1890 2400 2401 2490 2890 3190 3290 359 369

рахунки розділів 43-45;

рахунки групи 350 "Витрати майбутніх періодів";

рахунки групи 360 "Доходи майбутніх періодів";

рахунки групи 380 "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів";

3720 П "Кредитові суми до з'ясування":

3902 А "Розрахунки за коштами, що надані установам банку";

3903 П "Розрахунки за коштами, що отримані від установ банку;

рахунки групи 502 "Загальні резерви банку";

рахунки групи 503 "Результати минулих років";

рахунки групи 504 "Результати минулого року, що очікують на затвердження";

рахунки групи 510 "Результати переоцінювання";

усі рахунки класу 6 "Доходи" та класу 7 "Витрати";

усі рахунки класу 9 "Позабалансові рахунки", крім тих, на яких обліковуються цінності у сховищі.

Розглянемо приклад. Нехай потрібно здійснити коригувальні проведення третього числа наступного після звітного місяця:

За нарахованими доходами:

Д-т рахунка 1208 "Нараховані доходи за коштами до запитан­ня в НБУ" 150грн.

К-т рахунка 6000 "Процентні доходи за коштами до запитання в НБУ" 150грн.

За нарахованими витратами:

Д-т рахунка 7040 "Процентні витрати за коштами до запитан­ня фізичних осіб" 80 грн.

К-т рахунка 2628 "Нараховані витрати за коштами до запи­тання фізичних осіб" 80 грн.

За зазначеними рахунками залишок на початок наступного дня (у цьому прикладі на четверте число) буде розраховано на базі всіх операцій поточного дня (третього числа) з урахуванням коригувальних проведень.

Балансовий

Рахунок

Вхідний залишок

На третє число

Операції поточ­ного дня

Коригувальне

Проведення

Залишок на четверте число

1208

2000

300

150

2450

6000

2000

300

150

2450

7040

5200

500

80

5780

2628

5200

500

80

5780

Коригування інших балансових рахунків здійснюється анало­гічно.

У разі виконання коригувальних проведень за операціями в іноземній валюті використовується офіційний курс Національ­ного банку України, що діяв на кінець звітного місяця, за який здійснюється відповідне проведення. У кінці поточного дня, що в ньому відображено операцію з коригування, переоцінювання валюти та визначення результатів такого переоцінювання вико­нуються у звичайному порядку. (Здійснюється додаткове про­ведення на суму курсової різниці на день коригування та на останній робочий день звітного місяця.)

Наприклад: 3 серпня виконується коригувальне проведення за операцією в іноземній валюті за офіційним курсом на остан­ній робочий день попереднього місяця (31 липня). У кінці дня, після здійснення операцій, сума коригувального проведення пе­реоцінюється за офіційним курсом, що діяв на початок опера­ційного дня (3 серпня), у такий спосіб:

Коригувальне проведення 3 серпня за нарахованими доходами на суму 100 USD (курс 1USD = 5,52 грн.). На 31 липня курс 1USD становив 5,50 грн.

Кредит

Сума

1) на 31 липня

Нарахова­ні доходи

3800

100 USD

3801

6 клас

550 грн.

2) переоцінювання коригувального проведен­ня, здійсненого 3 серпня

3801

6204

2 грн.

Банк — юридична особа — формує файл № 02 з урахуванням оборотів за коригувальними проведеннями в поточному місяці і в цілому по банку та надсилає його територіальним управлінням НБУ у встановлений ними термін.

Територіальні управління НБУ передають файл № 02 Депар­таменту бухгалтерського обліку (через Центральну розрахункову палату) 10 числа після звітного періоду.

Центральна розрахункова палата надсилає до Національного банку України роздруковані консолідовані та в розрізі банків — юридичних осіб — відомості коригувальних проведень. Відомос­ті формуються з файла № 02 та мають вигляд форми звітності № 10-КБ "Оборотно-сальдовий баланс комерційного банку".

Показники місячних форм звітності звіряються з місячним ба­лансом (файл № 02).